Na temelju članka 100. Statuta Strojarsko brodograđevne škole za industrijska i obrtnička zanimannja, Ravnateljica Škole Evica Kozera, dipl.ing., dana 31. siječnja 2022. godine donosi

POLITIKU PRIVATNOSTI STROJARSKO BRODOGRAĐEVNE ŠKOLE ZA INDUSTRIJSKA I OBRTNIČKA ZANIMANJA


UVODNE ODREDBE

Sukladno Uredbi (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ, koja je u punoj primjeni od 25. svibnja 2018. u Republici Hrvatskoj i svim državama članicama Europske unije, kao i Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (Narodne novine broj 42/18, u daljnjem tekstu: Zakon) odnosno sukladno pravnom okviru zaštite osobnih podataka u Republici Hrvatskoj i Europskoj uniji te najboljoj europskoj praksi, Strojarsko brodograđevna škola za industrijska i obrtnička zanimanja sa sjedištem u Rijeci, Jože Vlahovića 10, upisana u sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci pod matičnim brojem subjekta upisa (MBS): 040108402, OIB: 20153049465 (u daljnjem tekstu: Škola), kao voditelj obrade osobnih podataka korisnika svojih usluga, izradila je Politiku o zaštiti privatnosti korisnika usluga. Politika privatnosti je jednostrano obvezujući pravni akt zasnovan na temeljnim načelima u obradi osobnih podataka, kojim se regulira koji podaci korisnika se prikupljaju, na koji način se takvi podaci obrađuju, u koje se svrhe upotrebljavaju. Politika privatnosti ujedno upoznaje korisnike usluga s njihovim pravima u prikupljanju i daljnjoj obradi osobnih podataka, sve u svrhu zaštite njihove privatnosti u širem smislu.

Politika privatnosti temelji se na sljedećim načelima obrade osobnih podataka: načelu zakonitosti, transparentnosti i najbolje prakse, načelu ograničene obrade i smanjenju količine podataka, načelu točnosti i potpunosti osobnih podataka, načelu ograničene pohrane, načelu cjelovitosti i povjerljivosti podataka, načelu odgovornosti, načelu povjerenja i poštene obrade, načelu oportunosti (svrhe obrade), načelu obrade u neimenovanom (anonimiziranom) obliku. Politika privatnosti se primjenjuje na sve usluge koje nudi Škola, pri čemu je cilj Politike na jasan i transparentan način upoznati korisnike usluga s postupcima obrade njihovih osobnih podataka, njihovim pravima te o tome u koje svrhe se njihovi podaci obrađuju, kao i temeljem koje pravne osnove.

Za obradu osobnih podataka odgovorna je Škola: Strojarsko brodograđevna škola za industrijska i obrtnička zanimanja sa sjedištem u Rijeci, Jože Vlahovića 10.

NAČIN PRIKUPLJANJA I VRSTE PODATAKA KOJI SE PRIKUPLJAJU

Pojedine usluge koje u svrhu izvršavanja javnih ovlasti pruža Škola zahtijevaju prikupljanje osobnih podataka korisnika (sadašnji i bivši učenici, radnici, poslovni partneri) pri čemu se prikupljaju relevantni osobni podaci na sljedeće načine:

1. Izravno od strane samih korisnika
Osobni podaci o kategoriji korisnika – UČENICI prikupljaju se i obrađuju temeljem Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Pravilnika o pedagoškoj dokumentaciji i evidenciji te javnim ispravama u školskim ustanovama ili temeljem privole. Radi se o podacima koji na direktan ili indirektan način mogu identificirati učenika kao što su:

 1. ime i prezime;
 2. osobni identifikacijski broj (OIB);
 3. jedinstveni matični broj građanina (JMBG);
 4. datum rođenja;
 5. ime i prezime oca i/ili majke;
 6. mjesto i država rođenja;
 7. spol;
 8. državljanstvo i nacionalnost;
 9. matični broj učenika;
 10. adresu stanovanja učenika i roditelja/skrbnika;
 11. podaci za kontakt roditelja/skrbnika (broj telefona i adresa elektroničke pošte),
 12. fotografija, video/audio zapis (temeljem privole);
 13. bilješke o praćenju rada i napredovanja učenika.

Osobni podaci o kategoriji korisnika – RADNICI prikupljaju se i obrađuju temeljem sljedećih propisa: Zakon o radu, Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima, Zakon o računovodstvu, Zakon o porezu na dohodak. Radi se o podacima koji na direktan ili indirektan način mogu identificirati radnika kao što su:

 1. ime i prezime;
 2. osobni identifikacijski broj (OIB);
 3. jedinstveni matični broj građanina (JMBG);
 4. datum rođenja;
 5. ime i prezime oca i/ili majke;
 6. mjesto i država rođenja;
 7. spol;
 8. državljanstvo i nacionalnost;
 9. podatak o radnom stažu korisnika;
 10. podatak o stručnoj spremi korisnika;
 11. podatak o tjednim i dnevnim radnim satima korisnika;
 12. podatak o položenom/ne položenom stručnom ispitu korisnika;
 13. naziv banke u kojoj korisnik ima otvoren tekući račun;
 14. broj tekućeg/žiro računa korisnika;
 15. podatak o stupu mirovinskog osiguranja u kojem je korisnik prijavljen;
 16. podatak o poreznoj olakšici korisnika, ako postoji;
 17. podatak o vrsti prijevoza koju korisnik koristi;
 18. podatak o tome je li korisnik stranac, ako postoji;
 19. podatak je li korisnik školovan izvan Republike Hrvatske, ako postoji;
 20. kontakt broj telefona i/ili mobitela;
 21. kontakt podatke elektroničke pošte (e-mail adresa);
 22. adresa prebivališta i boravišta korisnika.

Osobni podaci o kategoriji korisnika – POSLOVNI PARTNERI prikupljaju se i obrađuju u svrhu izvršavanja ugovornih i zakonskih obveza, a najčešće se radi o sljedećim osobnim podacima: ime i prezime radnika poslovnog partnera, adresa, OIB, IBAN te kontakt (broj telefona i adresa elektroničke pošte) i drugi relevantni podaci

2. Iz drugih izvora odnosno iz javno dostupnih izvora
(primjerice, podaci dostupni uvidom u državne matice, telefonski imenik i druge javno dostupne servise).

Količina odnosno opseg podataka koje Škola prikuplja ovise o vrsti usluge koju Škola pruža svojim korisnicima kao i o pravnoj osnovi na temelju koje prikuplja podatke. Škola neprestano vodi brigu o prikupljanju samo nužnog opsega osobnih podataka koji je potreban za postizanje zakonom utvrđene svrhe u koju se podaci obrađuju.

MREŽNE STRANICE ŠKOLE Korištenje mrežnih stranica Škole je anonimno i ne zahtijeva otkrivanje identiteta ili drugih osobnih podataka. Škola ne prikuplja osobne podatke koisnika/posjetitelja, osim ako posjetitelj dobrovoljno ne pošalje podatke putem mail-a. Obrada podataka koje nam dostavite putem mail-a temelji se na našem legitimnom interesu da odgovorimo na vaš zahtjev.

KOLAČIĆI (COOKIES)

Kolačić je mala podatkovna datoteka koja se pohranjuje na računalo ili mobilni uređaj pri posjetu određenoj mrežnoj stranici. Upotrebljavaju se radi pružanja boljeg korisničkog iskustva svakom korisniku, spremanje preferencija korisnika, s ciljem da bi mrežne stranice radile učinkovitije, kao i za praćenje i ispitivanje korištenja te posjećenosti mrežne stranice Škole. Radi ispravnog upravljanja mrežnom stranicom spremamo anonimne podatke u našim operativnim sustavima i identificiramo kategorije posjetitelja po pojedinim stavkama kao što su domene i vrste preglednika, a da pritom ne obrađujemo vaše osobne podatke. Po završetku posjeta našim mrežnim stranicama uvijek možete izbrisati kolačiće iz svog sustava. Naša mrežna stranica ne prikuplja bilo koji od vaših osobnih podataka unutar kolačića.

VIDEO NADZOR

Škola koristi sustav video nadzora u svrhe zaštite imovine i sigurnosti učenika, radnika, vanjskih suradnika i posjetitelja. Njime se nadzire prihvatljivi prostor oko i unutar zgrade Škole. Samo odgovorna osoba Škole ima ovlaštenje za pristup i obradu osobnih podataka prikupljenih putem sustava video nadzora. Snimke video nadzora pohranjuju se najduže šest mjeseci od dana nastanka.

OVLAŠTENI VANJSKI IZVRŠITELJI OBRADE

Škola omogućava pristup osobnim podacima ovlaštenim vanjskim izvršiteljima obrade u svrhu obrade osobnih podataka u ime Škole temeljem zakonskih obveza s tijelima javne vlasti poput Ministarstva znanosti i obrazovanja, Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, CARNet-a, FINE i sl. Davanje pristupa podacima drugim pravnim osobama uvijek je ograničeno na mjeru nužnu za postizanje svrhe za koju su podaci prikupljeni te se provodi sukladno važećoj zakonskoj regulativi.

U KOJE SE SVRHE OSOBNI PODACI PRIKPULJAJU I DALJE OBRAĐUJU

Osobne podatke Škola prikuplja kako bi mogla ispunjavati svoje zakonom utvrđene obveze odnosno pružati, održavati, štititi i poboljšati svoje usluge koje pruža korisnicima u vidu odgoja i obrazovanja polaznika. Takve podatke Škola prikuplja na temelju posebnih propisa iz područja obrazovanja i privole koju je dao korisnik u jednu ili više točno određenih svrha, kao i u jednom od sljedećih slučajeva:

1. Izvršenje ugovornih i zakonskih obveza
Škola prikuplja i dalje obrađuje osobne podatke korisnika u svrhu izvršenja ugovornih obveza. Pravnu osnovu za obradu osobnih podataka korisnika u unaprijed određene svrhe predstavlja nužnost sklapanja ugovora. Škola je obvezna na temelju podnesenog pisanog zahtjeva korisnika istima omogućiti pristup osobnim podacima koje obrađuje o njima, ispravak netočnih osobnih podataka, brisanje osobnih podataka u najkraćem roku ili ograničenje obrade osobnih podataka kao i upoznati ih s mogućnošću prigovora na obradu osobnih podataka te s pravom na prenosivost podataka.

2. Interne svrhe
Škola koristi određene podatke korisnika isključivo za potrebe vlastitih evidencija radi obavljanja zakonom utvrđene djelatnosti (npr. kontakt podaci radnika).


VREMENSKO TRAJANJE ČUVANJA I OBRADE OSOBNIH PODATAKA

Ovisno o svrsi i pravnoj osnovi temeljem koje se prikupljaju osobni podaci korisnika, Škola je u pojedinim slučajevima obvezna čuvati osobne podatke u razdoblju koje propisuju mjerodavni propisi ili do prestanka svrhe za koju su prikupljeni. Protekom zakonskog roka koji obvezuje Školu na čuvanje pojedinih osobnih podataka ili prestankom svrhe isti se brišu. U slučajevima kad je osnova za prikupljanje osobnih podataka privola korisnika, osobni podaci se pohranjuju za vrijeme trajanja ugovornog odnosa i 12 mjeseci nakon prestanka a ranije u slučaju da brisanje zahtijeva korisnik odnosno kada se korisnik usprotivi takvoj obradi.

PRAVA KORISNIKA

Pravo na pristup osobnim podacima
Škola se kao voditelj obrade obvezuje omogućiti pristup osobnim podacima korisnika koje obrađuje o njima, informirati ih o svrsi obrade osobnih podataka, o vrsti osobnih podataka koji se obrađuju, o primateljima ili kategorijama primatelja kojima su osobni podaci otkriveni ili će im biti otkriveni, o predviđenom vremenskom razdoblju obrade ili o kriterijima koji se koriste za utvrđivanje tog razdoblja. Pristup se omogućuje temeljem podnesenog pisanog zahtjeva korisnika koji može biti dostavljen i putem elektroničke pošte.

Pravo na ispravak netočnih podataka
Škola će omogućiti ispravak netočnih osobnih podataka u svakom pojedinom slučaju kad se utvrdi da prikupljeni osobni podaci o korisniku nisu točni ili je došlo do promjene podataka korisnika.

Pravo na brisanje osobnih podataka
Škola će izvršiti brisanje osobnih podataka u sljedećim slučajevima:

 1. kada osobni podaci korisnika više nisu nužni za ispunjenje svrhe obrade odnosno prestankom svrhe obrade osim ako je posebnim zakonom propisano vremensko razdoblje čuvanja osobnih podataka,
 2. kada korisnik povuče privolu kao pravni temelj za obradu podataka, a ne postoji druga pravna osnova za obradu,
 3. kada korisnik uloži prigovor na obradu podataka,
 4. kad su osobni podaci nezakonito obrađeni,
 5. kad se osobni podaci moraju brisati radi ispunjenja pravnih obveza iz prava Europske unije ili prava države članice kojem podliježe voditelj obrade podataka.

Pravo na ograničenje obrade podataka
Ograničenje obrade osobnih podataka Škola će osigurati u slučajevima kad korisnik osporava točnost podataka, kad je obrada nezakonita a korisnik se protivi brisanju podataka te umjesto toga traži ograničenje njihove upotrebe, kad voditelj obrade više ne treba osobne podatke za potrebe obrade ali korisnik traži podatke za ostvarenje pravnih zahtjeva kao i u slučaju da korisnik uloži prigovor na obradu osobnih podataka, uključujući i izradu profila korisnika.

Pravo na prenosivost podataka
Prenosivost podataka drugom voditelju obrade Škola će provesti na zahtjev korisnika pod uvjetom da je isti za takav prijenos dao privolu, a obrada se provodi automatiziranim putem i pod uvjetom da je takav prijenos tehnički izvediv.

Pravo na ulaganje prigovora
Korisnik ima pravo na ulaganje prigovora na obradu osobnih podataka koji se odnose na njega ako se podaci ne obrađuju temeljem zakonske osnove voditelja obrade. U tom će slučaju Škola prestati obrađivati osobne podatke.

GDJE SE OSOBNI PODACI OBRAĐUJU

Osobne podatke korisnika Škola obrađuje u Republici Hrvatskoj. Osobne podatke Škola prosljeđuje trećim osobama (uključujući nadležna tijela) samo u sljedećim slučajevima:

 1. temeljem privole korisnika,
 2. radi ispunjenja zakonskih obveza Škole i
 3. kad je takva obrada nužna radi zaštite ključnih interesa korisnika.
U sklopu obrade osobnih podataka korisnika Škole ne dolazi do njihovog prijenosa u treće zemlje izvan područja Europske unije.

UPRAVLJANJE PRIVOLAMA

Upravljanje privolama podrazumijeva mogućnost da korisnik aktivnom i nedvosmislenom radnjom, zastupan od strane zakonskih zastupnika, ovlasti Školu na prikupljanje i obradu pojedinih osobnih podataka u jednu ili više svrha (privola ispitanika) odnosno da na jednak način povuče raniju danu privolu radi prikupljanja i obrade osobnih podataka, u jednu ili više svrha.

ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

Kako bi zaštitili osobne podatke koje prikuplja Škola provodi odgovarajuće fizičke, tehničke i organizacijske mjere zaštite, uzimajući u obzir prirodu, opseg, kontekst i svrhe obrade, kao i rizike različitih razina vjerojatnosti i ozbiljnosti za prava i slobode ispitanika. Nastavno na organizacijske mjere zaštite Škola donosi odluku o osobama odgovornim za obradu osobnih podataka. Radnici koji provode obradu osobnih podataka ili na koji drugi način dolaze do osobnih podataka, u obvezi su potpisati Izjavu o povjerljivosti kako bi se zajamčilo da neće ustupati, pokazivati ili na bilo koji drugi način davati na uvid sadržaj osobnih podataka nikome osim ovlaštenim primateljima.

SLUŽBENIK ZA ZAŠTITU PODATAKA

Prema članku 37. Opće uredbe o zaštiti podataka Škola donosi odluku o imenovanju službenika za zaštitu podataka.

KOME SE OBRATITI

U slučaju bilo kakvih pitanja o zaštiti osobnih podataka od strane Škole, korisnici se mogu obratiti putem elektroničke pošte na e-mail adresu: tajnistvo@ss-strojarskobrodogradjevna-ri.skole.hr ili na e-mail adresu imenovanog službenika za zaštitu podataka morana.matosic@skole.hr ili telefonski na kontakte navedene u ovoj Politici privatnosti ili pisanim putem na adresu: Strojarsko brodograđevna škola za industrijska i obrtnička zanimanja, Jože Vlahovića 10, Rijeka

IZMJENE I DOPUNE POLITIKE PRIVATNOSTI

Škola zadržava pravo izmijeniti i dopuniti ovu Politiku privatnosti u bilo kojem trenutku te o izmjenama informirati korisnike.