Odluka o početku i završetku nastavne godine, te odmorima učenika za školsku godinu 2022./2023.

Godišnji plan i program rada škole za školsku godinu 2022./2023.

Školski kurikul za školsku godinu 2022./2023.

Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika (pročišćeni tekst)

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o vrednovanju (2021)

Statut (travanj 2019.)

I. izmjene Statuta (svibanj 2020.)

II. izmjene Statuta (studeni 2020.)

III. izmjene Statuta (travanj 2022.)

Statut – pročišćeni tekst (travanj 2022)

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o kriterijima za izricanje pedagoških mjera

Pravilnik_o_kriterijima_za_izricanje_pedagoskih_mjera_NN_br_94_2015

Kućni_red

Izmjene Kućnog reda

Etički kodeks

Izmjene Etičkog kodeksa

Katalog informacija – tablični

Katalog informacija – opisni

Odluka o imenovanju službenice za informiranje

Kontakt službenice za informiranje

Pravilnik o video nadzoru

Pravilnik o obradi i zaštiti osobnih podataka

Izmjene Pravilnika o obradi i zaštiti osobnih podataka

Odluka o imenovanju službenika za zaštitu podataka

Kontakt službenika za zaštitu podatka

Odluka o osobama odgovornim za obradu podataka 2022

Odluka_o_ustrojavanju_kataloga_informacija

Zahtjev za pristup informacijama

Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije

Zahtjev za ponovnu uporabu informacija

Kriteriji za određivanje visine naknade troškova

Ispravak Kriterija za određivanje visine naknade troškova

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018.

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2019.

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2020. godinu

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2021. godinu

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2022. godinu

Zakon o odgoju i obrazovanju

Zakon o strukovnom obrazovanju

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o strukovnom obrazovanju (2022)

Zakon o obrtu

Pravilnik o izradbi i obrani završnog rada

Pravilnik o elementima i kriterijima za upis u 1. r. SŠ

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u 1. razred SŠ (2022.)

Izdavanje duplikata svjedodžbe – uputa i obrazac zamolbe

Poslovnik o radu školskog sportskog društva

Pravilnik o načinu i postupku zapošljavanja

Izmjene i dopuna Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja

II. Izmjene pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja

Pravilnik o radu – 2019.

Izmjene Pravilnika o radu – 2020.

II. Izmjene pravilnika o radu

III. Izmjene Pravilnika o radu

Izjava o nepostojanju sukoba interesa

Procedura praćenja i naplate prihoda i primitaka

Pravilnik o ostvarivanju i korištenju vlastitih prihoda i nenamjenskih donacija

Registar ugovora za 2018.godinu

Registar ugovora 

Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave robe, usluga i radova

Procedura stvaranja ugovornih obveza

Procedura stvaranja obveza i Procedura zaprimanja i provjere računa te plaćanja po računima

Poseban popis dokumentarnog gradiva

Pravila za upravljanje dokumentarnim gradivom

Procedura izdavanja i obračuna putnih naloga – 2019

Procedura blagajničkog poslovanja – 2019

Procedura zaprimanja e-računa, njihove provjere i pravovremenog plaćanja 

Pravilnik o korištenju službenog vozila Škole

Izmjene Pravilnika o korištenju službenog vozila Škole

Pravilnik o upravljanju dokumentarnim i arhivskim gradivom

Procedura dostavljanja sklopljenih ugovora

Procedura upravljanja i raspolaganja nekretninama

Procedura provjere vjerodostojnosti diploma, svjedodžbi i drugih isprava

Poslovnik o radu kolegijalnih tijela

Dopune Poslovnika o radu kolegijalnih tijela

Izmjene i dopune Poslovnika o radu kolegijalnih tijela

Odluka o neposrednom uvidu u rad Školskog odbora

Pravilnik o štetnosti duhanskih proizvoda

Izmjene Pravilnika o štetnosti duhanskih proizvoda

Pravilnik o ostvarivanju i korištenju vlastitih prihoda i nenamjenskih donacija

Izjava ravnatelja o nepostojanju sukoba interesa